Wat is Leader?

LEADER is een Europees programma waarin het gaat om de ontwikkeling van het platteland en om het werken ‘van onderop’. Een groep betrokken mensen in Zuidwest Twente, de Lokale Actie Groep (LAG), heeft daarvoor een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld. Iedereen met een projectidee dat aansluit bij die strategie kan bij de LAG terecht voor hulp, meedenken, contacten leggen en/of een financiële bijdrage.

LEADER stimuleert een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente door te verbinden, samen te werken, te innoveren en te transformeren. Onze missie is om via samenwerken en verbinden de uitdaging aan te gaan om Zuidwest Twente sociaal en economisch vitaal te houden. Dat is de kern van onze Lokale Ontwikkelingsstrategie!

De Lokale Ontwikkelingsstrategie

LEADER stimuleert een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente door te verbinden, samen te werken, te innoveren en te transformeren. Onze missie is om via samenwerken en verbinden de uitdaging aan te gaan om Zuidwest Twente sociaal en economisch vitaal te houden. Dat is de kern van onze Lokale Ontwikkelingsstrategie!

De doelstellingen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) zijn:

  1. Het behouden en creëren van levendige gemeenschappen.
    Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen (kwaliteit gaat voor kwantiteit), behoud en herbestemming (basis) voorzieningen, verbeteren bereikbaarheid (basis)voorzieningen, zowel digitaal als fysiek, bevorderen zelfstandigheid lokale voorzieningen.
  2. Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied. Faciliteren economische initiatieven in het buitengebied, leveren van een bijdrage aan arbeidsplaatsen in het buitengebied, kijken naar bestaande locaties (transformeren), economische groei, behoud of groei van werkgelegenheid.
  3. De profilering van Zuidwest Twente als een boeiende omgeving voor recreant en toerist Stimulering verbinden en samenwerking van bestaande initiatieven, gezamenlijke profilering van lokale ondernemingen, realiseren van stad-land arrangementen, regio-overschrijdende toeristische activiteiten, kansen aangrenzende regio’s in Duitsland benutten, economische groei in de sector; behoud of groei van werkgelegenheid.
  4. Het verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad.
    Samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie met betrekking tot landbouw, voedselproductie en stad. De Lokale Ontwikkelingsstrategie is te downloaden via deze link.

We dragen bij aan de Leader doelstellingen op de volgende manieren

Noaberschap: het samenbrengen van vrijwilligers is de rode draad in de uitvoering van het BikePark. De groep bestaat uit niet gebonden fietsers, vereningingsleden en ook mensen die niets hebben met bouwen van een BikePark maar samen met ons voor het eindresultaat gaan. Geheel volgens de doelstelling genoemd in de projectbeschrijving. De spontane levering van terbeschikking gestelde materialen en inzet van materieel door zowel particulieren als het bedrijfsleven in Holten en omgeving verrast ons geregeld positief.

Het project sluit het beste aan bij hoofddoelstelling 1 van het LOS Zuidwest Twente: het behouden en creëren van levendige gemeenschappen, onderdeel a, Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen.

Jongeren: het Regionale BikePark is een particulier initiatief dat tot stand komt door de inzet van veel vrijwilligers. De jeugd wordt vanaf het begin van de plannen betrokken en deelgenoot gemaakt van het Park, doordat ze zelf ideeën en creatieve oplossingen aan kunnen dragen voor de inrichting van het park. Door middel van het uitschrijven van een prijsvraag worden de beste ideeën gerealiseerd.

Een buurtschap heeft zich al gemeld om het nu nog op het perceel aanwezige bosopslag te verwijderen. Dit hout wordt door hen gebruikt voor de bouw van het paasvuur. Ook een eeuwenoude traditie, waarbij gemeenschapszin en samenwerking hand in hand gaan.

Sociale contacten: zoals in het projectplan duidelijk omschreven staat is samenwerking van onze Stichting met onderwijs, sportondernemingen, vrijwilligers, mountainbikers en jeugd niet op zich. Het park is een ontmoetingsplek voor vele disciplines, waardoor nieuwe contacten, uitwisseling van ervaringen en samenwerkingen ontstaan. 

Recreatie: een goed woon- en werkklimaat houdt ook in een goed sport voorzieningenniveau. Naast de aantrekkelijke natuurlijke elementen in de omgeving, zijn voldoende sportvoorzieningen en gevarieerd aanbod belangrijk. Het Bikepark zal op een belangrijke manier bijdragen aan een goed woon- leef- en werkklimaat, waarbij een gevarieerd aanbod van recreatievoorzieningen onmisbaar zijn. Het biedt bovendien een voorziening die er nu nog niet is: een uitdagende maar ook veilige oefenomgeving voor MTB-ers van alle leeftijden en van alle niveaus. 

Tevens heeft het project veel raakvlakken met hoofddoelstelling 3: de profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en toerist.

Toerisme: Overijssel beschikt over goed geoutilleerde wandel-, fiets-, paardrij- en mountainbikenetwerken. Door middel van promotie, arrangementen, goed onderhoud van de routes en door creatieve burgers die initiatieven ontwikkelen, wordt het gebruik van de routes gestimuleerd en weten steeds meer recreanten en toeristen de Regio en de mogelijkheden te vinden. Het BikePark is een waardevolle toevoeging om de streek Salland-Twente als fietsregio op de kaart te zetten.

Ons initiatief sluit naadloos aan bij de algemene doelstellingen van het LOS, namelijk verbinden, kennis delen, innovatie, samenwerken en jongeren betrekken.

Meerwaarde veiligheid van de omgeving: het park biedt mogelijkheden voor MTB-ers om hun techniek te verbeteren, waardoor het gebruik van de routes voor hen plezieriger en veiliger wordt. Ook bied het BikePark een een aanvulling op de routes waardoor het voor de (fiets)recreanten en toeristen nog aantrekkelijker wordt om naar Holten (en omgeving) te komen voor een dag, een weekend of langer.

Samenwerking: zoals in het projectplan omschreven zijn er al intentieverklaringen van samenwerking met MTB- instructeurs in de omgeving (Hengelo, Stad Delden, Haarle) en met toeristische ondernemingen (De Swarte Ruijter, Buitengewoon Holten en Camping De Holterberg) om samen arrangementen aan te bieden. Ook voor familie- en bedrijfsuitjes is ons park uitstekend geschikt. Ook hierbij geldt dat dit zijn positieve weerslag zal hebben op het gebruik van de routes en het stimuleren van recreanten en toeristen om langer in het gebied te verblijven.

De genoemde samenwerkingsverbanden zullen bijdragen aan een economische groei en behoud of groei van de werkgelegenheid.